:|

دل ـَم نمیاد حذف کـُـنم اینج ـارو! :|

کـُلی ب ـآهاش خـآطرـه دارم ..

دیگ ـه آپ نمیش ـه اینجـآ

هرکس آدرس ِ جدید خوـآست ک ـامنت بزارـه ./

بای ...

†Çömêñ